ഡോ. ഉമർ ഒ. തസ്​നീം

കാലിക്കറ്റ്​ സർവകലാശാല ഇംഗ്ലീഷ്​ വകുപ്പിൽ അസിസ്​റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എഴുതുന്നു. Orhan Pamuk and the Poetics of Fiction, The Soul Of The Desert എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസീദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.