ജിപ്​സ പുതുപ്പണം

കവി. ചെന്നൈയിൽ താമസം. ‘വൈകിയോടുന്ന പെൺകുട്ടി' എന്ന കവിതാസമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.