സി.വി. രമേശൻ

ചലച്ചിത്ര നിരൂപകൻ, 1983 മുതൽ കോഴിക്കോട് ചേളന്നൂർ എസ്.എൻ. കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു. സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാലു പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.