ടി.എൻ. സുഷമ

ഡൽഹി ആകാശവാണി നിലയത്തിൽ മലയാളം വാർത്താ അവതാരകയായിരുന്നു. സോഷ്യൽ-ജെൻഡർ വിഷയങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ എഴുതാറുണ്ട്.