എം.ആർ. വിഷ്​ണുപ്രസാദ്​

കവി, അവതരണ കലാകാരൻ. ന്യൂഡൽഹി ജവഹർലാൽ സർവകലാശാലയിൽ സ്​കൂൾ ഓഫ് ആർട്​സ്​ ആൻഡ്​ ഈ​സ്​തെറ്റിക്​സിൽ അവതരണകലയെക്കുറിച്ച്​ ഗവേഷണം നടത്തുന്നു. ഋതുക്കളും ശ്രീബുദ്ധനും, ആണിറച്ചി തുടങ്ങിയ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഡൽഹിയിലെ Goethe Institute-ന്റെയും Raqs Media Collective-ന്റെയും സഹകരണത്തോടെ ശ്രീബുദ്ധന്റെ അനിത്യത എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെ അധികരിച്ച് കവിതയും തത്വചിന്തയും നിത്യജീവിത ലഹരിയും കടന്നു വരുന്ന Anicca-Network എന്നൊരു കലാപദ്ധതിയുടെ ആവിഷ്​കർത്താവ്​