എസ്​.പി. രവി

പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ, ചാലക്കുടി പുഴ സംരക്ഷണ സമിതി സെക്രട്ടറി