രമേശൻ കാർക്കോട്ട്​

കഥാകൃത്ത്​, അധ്യാപകൻ. കർക്കിടക രാശി, ദൈവത്തിന്റെ കൈ, ചില പ്രതികാര ചിന്തകൾ എന്നീ കഥാസമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.