അർജുൻ

ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്ര സർവ്വകലാശാലയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്മെന്റിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥി. രാഷ്ട്രീയം, കലാ-സംസ്കാരം, തത്വചിന്ത തുടങ്ങിയവയാണ് താത്പര്യ മേഖലകൾ.