രശ്​മി കിട്ടപ്പ

കവി, കഥാകാരി, വിവർത്തക. കരുതൽ എന്ന കവിതാസമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഗള്ളിവറുടെ യാത്രകൾ, കാടിന്റെ വിളി, പൂർവ്വികരുടെ നാട്, മോബിഡിക്ക്, പൂർണ തുടങ്ങിയവ വിവർത്തനങ്ങൾ. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇന്ദിരാപുരത്ത് താമസം.