അനൂപ് വി. എസ്.

അധ്യാപകൻ, ഗവേഷകൻ. ​​ക്ലോസ്​​ട്രോഫോബിയ എന്ന കവിതാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.