സി.എസ്​. രാജേഷ്​

കവി. ചൊൽക്കവിതയിലും ഗദ്യകവിതയിലും സജീവം. കവിതകം മ്യൂസിക്കൽ പോയട്രി ബാൻഡ് രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സി.എസ്.രാജേഷിന്റെ കവിതകൾ, ഷാപ്പൂണ് എന്നിവ പ്രധാന കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ.