പ്രതീഷ് നാരായണൻ

കവി. കൊച്ചിയിലെ ഒരു പരസ്യ ഏജൻസിയിൽ അസോസിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്‌ടർ.