ഷെരീഫ് സാഗർ

മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ, കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്. ചോര പറ്റിയ ചിറക്, ഫൂക്ക, കത്രികപ്പൂട്ട് (നോവൽ), മണൽച്ചൊരുക്ക് (പ്രവാസ കഥകൾ), ഐ.എസ്: രക്തദാഹികളുടെ മതം (പഠനം) തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.