ആഷ് അഷിത

കവി, കഥാകൃത്ത്​, വിവർത്തക. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ന്യൂസ്‌ എഡിറ്റർ. മഷ്‌റൂം ക്യാറ്റ്സ് (നോവൽ), ജെന്നിഫറും പൂച്ചക്കണ്ണുകളും (കഥ) എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.