ബീന ആര്‍. ചന്ദ്രന്‍

അധ്യാപിക, നടി, തീയേറ്റര്‍ ആര്‍ടിസ്റ്റ്.