ജയമോഹൻ

തമിഴ്, മലയാളം എഴുത്തുകാരനും സാഹിത്യ നിരൂപകനും. വെൺമുരശ്, കന്യാകുമാരി, ഏഴാം ഉലഗം, ഇരവ് തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ. മലയാളത്തിൽ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ, ഉറവിടങ്ങൾ, നെടുംപാതയോരം, ആന ഡോക്ടർ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി സിനിമകൾക്കും രചന നിർഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.