സജിൻ പി. ജെ.

കവി. ജൂലെ എന്ന യാത്രാവിവരണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലുവ എടത്തല അൽ അമീൻ കോളേജിൽ അധ്യാപകൻ.