രവി മേനോൻ

മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ, എഴുത്തുകാരൻ. ​​​​​​​കഭീ കഭീ മേരേ ദിൽ മേം, ഇവിടെ പാട്ടിന് സുഗന്ധം, പാട്ടുവഴിയോരത്ത്, യാദ് ന ജായേ, മധുരമായ് പാടി വിളിക്കുന്നൂ തുടങ്ങിയ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.