റെഷി.

കർഷകൻ. ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ, മുസ്ലീം സമുദായത്തെക്കുറിച്ച് ചില പരാതികൾ, ഞങ്ങളും നിങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് (പഠനം), മരങ്ങളേ കിളികളേ മറ്റുളളവരേ (കവിത) എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്