കോയ മുഹമ്മദ്​

ദേശാഭിമാനി സീനിയർ ന്യൂസ് എഡിറ്ററും കൈരളി ടി വി യുടെ വാർത്താ വിഭാഗം അസോസിയേറ്റ് ഡയരക്ടറുമായിരുന്നു. ദേശാഭിമാനി വാരികയിൽ ചലച്ചിത്ര പംക്തി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു.