മഹേഷ് നാരായണൻ

സംവിധായകൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത്. ടേക്ക് ഓഫ്, സി യു സൂൺ, മാലിക്, അറിയിപ്പ് എന്നിവ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമകൾ. തിരക്കഥ എഴുതിയ സിനിമകൾ മിലി, ടേക്ക് ഓഫ്, സി യു സൂൺ, മാലിക്, അറിയിപ്പ്, മലയൻകുഞ്ഞ്.