ഡോ. എം.കെ. ജയരാജ്​

യു.എൽ.സി.സി.എസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡയറക്ടർ. സ്‌റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ദ മെന്റൽ ചാലഞ്ചസ് മുൻ ഡയറക്ടർ. പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രശ്​നങ്ങളെക്കുറിച്ച്​ പഠിക്കാൻ സംസ്​ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ഏകാംഗ കമീഷനായിരുന്നു.