രൺജു

കഥാകൃത്ത്. 2018-ൽ ചാൾസ് വാലസ് ഫെല്ലോഷിപ്പോടെ ലണ്ടനിൽ ആർക്കൈവൽ ഗവേഷണം ചെയ്തു. Politics of Media ( ലേഖന സമാഹാരം) എന്ന പുസ്​തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.