സൗമ്യ രാജേന്ദ്രൻ

ജൻഡർ സ്റ്റഡീസ്, സിനിമ, ജുഡീഷ്യറി തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതുന്നു. The Weightlifting Princess, The Lesson, Mostly Madly Mayil, Girls to the Rescue തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.