വിനോദ്​ വിജയൻ

യൂണിവേഴ്​സിറ്റി ഓഫ്​ ഫ്ലോറിഡയിൽ അനാറ്റമി ആൻറ്​ സെൽ ബയോളജി ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ ബയോളജിക്കൽ സയൻറിസ്​റ്റ്​.