കമൽ കെ. എം

ഐഡി, പട എന്നീ സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തു. കളക്ടീവ് ഫേസ് വൺ എന്ന ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാണ്. കെ.ആർ. നാരായണൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തിരക്കഥ, സംവിധാനം വിഭാഗത്തിൽ അധ്യാപകനായിരുന്നു.