ആർ. സംഗീത

കവി, പരിഭാഷക, ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ്​.ബി കോളേജ് അധ്യാപിക. ഒറ്റയ്ക്കൊരാൾ കടൽ വരയ്ക്കുന്നു, കാറ്റിനെ മേയ്ക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എന്നീ കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.