എം.ബി. രാജേഷ്

സംസ്​ഥാന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ- എക്​സൈസ്​ വകുപ്പുമന്ത്രി. രണ്ടു തവണ ലോക്​സഭാ അംഗമായിരുന്നു. സി.പി.എം സംസ്​ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം. ചരിത്രം അവരെ കുറ്റക്കാരെന്ന് വിളിക്കും, ആഗോളവൽക്കരണത്തിന്റെ വിരുദ്ധലോകങ്ങൾ, മതം, മൂലധനം, രാഷ്ട്രീയം എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.