പി.കെ. സുരേന്ദ്രൻ

സിനിമാ സംബന്ധിയായ ലേഖനങ്ങളെഴുതുന്നു. മുംബൈയിൽ ദീർഘകാലം ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്​ഥാനത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു. അഞ്ചു ക്യാമറകൾ ജീവിതം പറയുന്നു, സിനിമ പാതി ​പ്രേക്ഷകൻ ബാക്കി, സിനിമ വാക്കുകളിൽ കാണുമ്പോൾ, ആഖ്യാനത്തിന്റെ പിരിയൻ കോവണികൾ എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.