എം. മുകുന്ദൻ

കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്, തിരക്കഥാകൃത്ത്. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഫ്രഞ്ച് എംബസിയിൽനിന്ന്​ കൾചറൽ അറ്റാഷേയായി വിരമിച്ചു. മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ, ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ, ഡൽഹി, ഒരു ദളിത്‌യുവതിയുടെ കദനകഥ, കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ, നൃത്തം, ഡൽഹി ഗാഥകൾ, നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കുടകൾ എന്നിവ പ്രധാന നോവലുകൾ. വേശ്യകളേ നിങ്ങൾക്കൊരമ്പലം, മുകുന്ദന്റെ കഥകൾ, ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരന്റെ ഭാര്യ എന്നിവ പ്രധാന കഥാസമാഹാരങ്ങൾ.