വിവർത്തനം: റാഷ്​

രവിശങ്കർ എൻ. Architecture of Flesh , The Bullet Train , Kintsugi by Hadni എന്നീ ഇംഗ്ലീഷ്​ കവിത സമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മലയാളത്തിലെ 101 സമകാലീന കവിതകൾ How to Translate an earthworm എന്ന പേരിൽ 2018 ൽ പുറത്തിറക്കി. Mother Forest എന്ന പേരിൽ ബാര ഭാസ്‌കരൻ എഴുതിയ സി.കെ.ജാനുവിന്റെ ജീവിതകഥയും തമിഴ് ദളിത് കഥാകൃത്ത്​ ബാമയുടെ കഥകളും ഇംഗ്ലീഷിലേക്കു വിവർത്തനം ചെയ്തു. ലീന മണിമേഖലൈയുടെ തമിഴ് കവിതകൾ ‘കൂത്തച്ചികളുടെ റാണി' എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.