ബോബി തോമസ്​

പത്രപ്രവർത്തകൻ, എഴുത്തുകാരൻ. സൈൻ ബുക്സ് എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു. ‘ക്രിസ്ത്യാനികൾ: ക്രിസ്തുമതത്തിനൊരു കൈപ്പുസ്തകം' , ‘ശ്രമണ ബുദ്ധൻ', ‘ജന്മാന്തരങ്ങൾ' എന്നീ പുസ്​തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.