വിനയ ആൻ

കവി. എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ‘ഉദയസൂര്യനും രാത്രിനക്ഷത്രങ്ങളും' എന്ന കവിതാസമാഹാരം പ്രസദ്ധീകരിച്ചു. 14ാം വയസ്സുമുതൽ യുണൈറ്റഡ്​ സ്​റ്റേറ്റിൽ താമസം. ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥി.