ഷിബു മുഹമ്മദ്​

എഴുത്തുകാരൻ, ദേശാഭിമാനി വാരികയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ