വി. കെ. അജിത്കുമാർ

എഴുത്തുകാരൻ, തിരക്കഥാകൃത്ത്​. ‘നവൽ എന്ന ജുവൽ’ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥാ പങ്കാളി. ഐ. എച്ച്. ആർ ഡി. യിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.