വീരാൻകുട്ടി

കവി. കോഴിക്കോട് മടപ്പള്ളി ഗവ. കോളേജിൽ മലയാളവിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്നു. ജലഭൂപടം, ആട്ടോഗ്രാഫ്, മൺവീറ്, വീരാൻകുട്ടിയുടെ കവിതകൾ (സമ്പൂർണം), നിശ്ശബ്ദതയുടെ റിപ്പബ്ലിക് തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ.