വിധു വിൻസെന്റ്‌

ചലച്ചിത്ര സംവിധായിക, മാധ്യമപ്രവർത്തക, എഴുത്തുകാരി. മാൻഹോൾ, സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്, വൈറൽ സെബി എന്നീ സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തു. 2016 ൽ മാൻഹോൾഎന്ന സിനിമയിലൂടെ കേരള സർക്കാരിന്റെ മികച്ച സംവിധായകയ്ക്കും മികച്ച ചലച്ചിത്രത്തിനുമുള്ള അവാർഡുകൾ നേടി.