ഷൗക്കത്തലീഖാൻ

കവി. മലപ്പുറം തിരൂരിലെ സീതി സാഹിബ് പോളിടെക്നിക്കിൽ ലൈബ്രേറിയൻ. ആസുര നക്രങ്ങൾ, പൊത്ത് എന്നീ കവിതാ സമാഹരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.