ആര്യ അരവിന്ദ്

കഥാകൃത്ത്, ഒമ്പതാമത്തെ പൂവ് ആദ്യ കഥാസമാഹാരം.