വിനോദ് വിയാർ

കവി. കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക്​ ജീവനക്കാരൻ. ഇരിപ്പിടമില്ലാത്ത കവിതകൾ എന്ന പുസ്​തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.