ഷൗക്കത്ത്​

സൂഫിസം, ഭാരതീയ ദർശനം, യുക്തിവാദം തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു. ഭക്തി- യതിയുടെ നിർവചനം, ദൈവത്തിന് ഒരു തുറന്ന കത്ത്, നിത്യാന്തരംഗം - ഗുരുവിനോടൊത്തുള്ള നാളുകൾ, ഹിമാലയം: യാത്രകളുടെ ഒരു പുസ്തകം, മൊഴിയാഴം, ആത്മാവിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക്, താഴ്‌വരയുടെ സംഗീതം, കബീർ, ജീവിതം പറഞ്ഞത്, നൂറു ധ്യാനങ്ങൾ, തുറന്ന ആകാശങ്ങൾ, ഏക്താരയുടെ ഉന്മാദം(നോവൽ) എന്നിവയാണ് പ്രധാന കൃതികൾ.