ഡോ. പി. സുരേഷ്

എഴുത്തുകാരൻ, അധ്യാപകൻ. ആലിലയും നെൽക്കതിരും: സച്ചിദാനന്ദന്റെ സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ, മതം വേണ്ട മനുഷ്യന്: സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ, കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ, പുഴയുടെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള കടവ്, നോക്കി നിൽക്കേ വളർന്ന പൂമരങ്ങൾ എന്നിവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ