സുജീഷ്​

കവി, പരിഭാഷകൻ. 'വെയിലും നിഴലും മറ്റു കവിതകളും' ആദ്യ കവിതാസമാഹാരം. ലോകകവിത: ഒന്നാം പുസ്തകം, ലോകകവിത: രണ്ടാം പുസ്തകം എന്നിവ മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ.