വിനോദ് ആനന്ദ്

കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്. (അ)ലിഖിതം എന്ന കഥാസമാഹാരവും കഠ്പുത്ലിവാല എന്ന നോവലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.