ദൃശ്യ പത്​മനാഭൻ

കണ്ണൂർ ജി.പി.ടി.സിയിൽ ടെക്​സ്​റ്റൈൽ ടെക്​നോളജിയിൽ ഡിപ്ലോമ, ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിഗ്രി വിദ്യാർഥി.