പി.ആർ. രഘുനാഥ്

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഊരകം കീഴുമുറി സ്വദേശി.

മലപ്പുറം ഗവൺമെൻറ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം മലയാളം അദ്ധ്യാപകൻ.