ഡോ.​ കെ.വി. ബാബു

ഓഫ്താൽമോളജിസ്റ്റ്, വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകൻ. പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ. മരുന്നുകളുടെയും ചികിത്സയുടെയും പേരിലുള്ള വ്യാജ അവകാശവാദങ്ങൾക്കും പരസ്യങ്ങൾക്കും എതിരെ നിരന്തര നിയമപോരാട്ടം നടത്തുന്നു.