എ. പത്​മനാഭൻ

കവി, നോവലിസ്​റ്റ്​, സാംസ്​കാരിക പ്രവർത്തകൻ. കൈരളി ബുക്​സ്​, അകം മാസിക, കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പുസ്തകവിഭാഗം എന്നിവയിൽ എഡിറ്ററായും ചാനലിൽ സ്​ക്രിപ്​റ്റ്​ റൈറ്ററായും പ്രവർത്തിച്ചു. കാവുമ്പായി കാർഷിക കലാപം (ചരിത്രം), ആകാശത്തിന്റെ കണ്ണാടി, ജൂൺ നക്ഷത്രം, വരച്ചുവച്ച വാതിൽ, സൂഫി മറഞ്ഞ നിലാവ് (കാവ്യസമാഹാരങ്ങൾ), ചിത്രപ്പറവകൾ (നോവൽ), ശബരിമല - വിചാരണയും വിധിയെഴുത്തും (എഡിറ്റർ) തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.