ബി.രവികുമാർ

ചങ്ങനാശ്ശേരി എൻ.എസ്​.എസ്​ ഹിന്ദു കോളേജിൽ മലയാളം അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ റിസർച്ച്​ ഗൈഡ്​. പടയണി കലാകാരൻ. ഫോക്​ലോർ പഠനങ്ങൾക്ക്​ യു.ജി.സിയിൽനിന്ന്​ മൂന്ന്​ ​പ്രൊജക്​റ്റുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്​. അനുഷ്ഠാനകല: രംഗാവതരണവും ഫോക്​ലോറും, ഭൈരവിക്കോലം, കാപ്പൊലി, ചൂട്ടുപടയണി​​​​​​​ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.