സി. അശോകൻ

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അസി.ഡയറക്ടറായിരുന്നു. വിജ്ഞാനകൈരളി എഡിറ്ററായും പ്രവർത്തിച്ചു. പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ്​. വിമർശനത്തിന്റെ വർത്തമാനവും ചരിത്രപരമായ തിരിച്ചറിവും, ആരാച്ചാർ പഠനങ്ങൾ (എഡിറ്റർ), ഹരിത രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വർണ വിവക്ഷകൾ (സമാഹരണം, പഠനം) തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.